•  
  •  
  • Home
  • /Archive by category ' Hoofddeksels '
  • /Page 5

Archive For: Hoofddeksels

Vlaamse Wacht schuitje, III. Afdeling

DSC01598

 

Waffen-SS M40 schuitje

Waffen-SS M40 Schiffchen met origineel gemonteerde insignes.

 

Schuitje DM/ZB, eerste model

DSC01597

Schuitje DM/ZB, eerste model

In de zomer van mei 1940 hervormde de naar Frankrijk weggevoerde Reimond Tollenaere bij zijn terugkeer de vooroorlogse Grijze Brigade, de militie van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV), in de Zwarte Brigade. De hervormde VNV-militie kwam onder de leiding van Tollenaere te staan, en de kleur van de uniformen werd ontleend aan de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) van Anton Mussert, en van de Duitse SS. Daar waar de vooroorlogse Grijze Brigade was bedoeld om VNV-leden te beschermen tijdens betogingen, vergaderingen en onlusten, zou de Zwarte Brigade een ruimere bedoeling krijgen. Sinds de bezetting waren milities van de door de bezetter gedogen bewegingen immers niet meer onderworpen aan de Belgische vooroorlogse wet op het verbod van private milities uit 1934 (en bij aanvulling van 1936). Na de hervorming van de VNV-milities werd deze Zwarte Brigade door Hendrik Elias in het dagblad Volk en Staat dan ook als “de SS van het VNV” betiteld.
Hoewel de VNV-militie over meer leden beschikte dan Dietse Militantenorde (DMO) van het Verdinaso, kon ze echter niet tippen aan tucht en discipline die in de DMO aanwezig was. Net zoals bij de leden van de DMO kregen de leden van de Zwarte Brigade een politieke opleiding, en deden ze regelmatig veldoefeningen.

Bij de stichting van de Eenheidsbeweging-VNV op 10 mei 1940, en met andere woorden de fusie van het VNV, het Verdinaso en Rex-Vlaanderen, werden eveneens de milities samengevoegd in wat werd genoemd: de Dietse Militie/Zwarte Brigade (DM/ZB). Het reglement van de voormalige DMO werd door de nieuwe eenheidsmilitie overgenomen, de kleur van het uniform bleef dit van de Zwarte Brigade. Reimond Tollenaere bleef bij de stichting als kommandant-generaal aan het hoofd van de eenheidsmilitie staan. Eind 1941 telde zij zo’n 5.000 leden. Aldus Volk en Staat midden 1942, waren de Zwarte Brigade-mannen “de dappere soldaten onzer beweging en moesten ze de kern worden eener volksche weermacht. Zoals Hitler via zijn politiek leger van eerst de SA en daarna de SS de staatsmacht in Duitsland in handen had gekregen, heeft De Clercq met de trouwe kopie van de DM/ZB geleidelijk getracht een politiek thuisleger te vormen…”

Tegen 1942 telde de DM/ZB een 12.000 militanten Deze aangroei was te wijten aan het feit dat alle mannelijke VNV-leden tussen de 18 en 25 jaar verplicht waren zich bij de DM/ZB aan te sluiten, tenzij wanneer ze een functie bekleedden binnen de politieke afdeling van het VNV of lichamelijk ongeschikt waren bevonden.
Naast de DM/ZB ontstond in 1942 ook de Hulpbrigade (HB). De HB had tot taak propagandadiensten te verrichten en diende als reserve voor de DM/ZB. Alle leden van het VNV tussen de 18 en 50 jaar die niet in de DM/ZB militeerden, geen functie bekleedden binnen de politieke VNV-afdeling of geen leidende functie hadden in de Nationaal Socialistische Jeugd Vlaanderen (NSJV), de jeugdbeweging gelieerd aan het VNV, moesten zich bij de HB aansluiten of zij werden als lid van het VNV geschrapt. Deze maatregelen waren noodzakelijk om de milities te voorzien van voldoende leden, aangezien zij werden gebruikt als rekruteringsbron voor zowel militaire als paramilitaire formaties, zoals de Vlaamse Fabriekswacht. Op het hoogtepunt van de milities telden de DM/ZB en HB samen 20.000 leden. Op dat moment waren 4.000  hiervan in een militaire of paramilitaire groepering toegetreden.

In 1943 worden de milities van de Eenheidsbeweging-VNV onderverdeeld in de Zwarte Brigade (DM/ZB), de Motorbrigade (DM/MB), de Hulpbrigade (DM/HB) en de Wachtbrigade (DM/WB). Deze laatste was de vroegere Vlaamse Fabriekswacht die organisatorisch met het VNV werd verstrengeld. Alsmede mag de reorganisatie worden beschouwd als een organisatorisch administratieve maatregel om de getalsterkten van alle militanten in geüniformeerde dienst bij de NSKK en Vlaamse Fabriekswacht in tellingen nog steeds als VNV-militant te kunnen laten gelden. Nadat de Vlaamse Fabriekswacht midden 1943 als Vlaamse Wachtbrigade een aan de Luftwaffe ondergeschikte eenheid werd, werden in november van dat jaar de DM/ZB, DM/MB en DM/HB gegroepeerd onder de naam Dietse Militie. Tevens werd gestipuleerd dat al haar leden die in dienst waren van een militaire of paramilitaire organisatie, werden beschouwd als zijnde met onbepaald verlof bij de DM.

 

 
  • Geen categorieën