•  
  •  

Blog

Vlaamse makelij Luftwaffe-pet (Flämische Flakbrigade)

De Flämische Flakbrigade ontstond uit de Vlaamse Wachtbrigade, een paramilitaire wachtformatie,  die in dienst van de Luftwaffe met de bewaking van vliegvelden en fabrieken in dienst van het Luftgaukommando was belast. De leden werden vooral uit de Dietse Militie/Zwarte Brigade (DM/ZB) – de militie van de Eenheidsbeweging-VNV – gerekruteerd. Na beëdiging van de Vlaamse Wachtbrigade op Hitler op 2 juli 1944, werd de naam van de formatie in Flämische Flakbrigade herdoopt, en ruilde ze – als onderdeel van de Luftwaffe – de zwarte uniformen voor Luftwaffe Blaugrau.

In september 1944 werd naar Duitsland uitgeweken, waar de formatie onder de leiding van het Luftgaukommando XIV te Wiesbaden kwam te staan. In februari-maart 1945 was de Flakbrigade nog betrokken bij de verdediging van de Rijn.

Vlaamse makelij Luftwaffe-pet met rode Paspelierung (biezen), die duiden op luchtafweer (Flak).

 

Binnenkort op deze site: het Waals Legioen (‘Légion Wallonie’)

Op zondag 22 juni 1941 om drie uur ’s morgens, zette zich na maandenlange voorbereiding een Duitse troepenmacht in beweging met als doel de Sovjet-Unie op de knieën te krijgen. De operatie, die de codenaam Unternehmen Barbarossa droeg, betekende meteen ook het einde van het Duits-Sovjet niet-aanvalsverdrag uit augustus 1939. De Préludes van Franz Liszt werden het kenwijsje waarmee het Oberkommando Der Wehrmacht de Duitse vorderingen aan het Oostfront omriep.

Voor Léon Degrelle bracht de Duitse inval in de Sovjet-Unie hem plotseling de mirakeluitkomst. Na zijn vooroorlogse verkiezingsnederlaag van 1939 beschouwden de Duitsers Degrelle en Rex immers als een onbetekenende politieke beweging, en bleven ze hem als ongebreideld ambitieus, onbetrouwbaar en wispelturig afwijzen. Nu zouden de Duitsers wel naar hem luisteren en hem niet meer met een kluitje in het riet sturen, zo dacht Degrelle. Door het behalen van militaire successen zou hij zich kunnen bewijzen en in de gunst van de bezetter komen te staan. Wat hij via politieke weg niet had kunnen bereiken, moest dan maar op het slagveld met de tol van het bloed worden verdiend. Wallonië had – aldus Degrelle – de plicht om de Duitsers bij deze kruistocht met het wapen in de hand bij te staan.

Binnenkort verschijnt op deze site een bijdrage over het Légion Wallonië en haar légionnairs, waaronder ook een betrekkelijk groot aantal vrijwilligers van Vlaamse afkomst.

Fragment: op de tonen van de ‘Préludes’ van Liszt vatte Operatie Barbarossa aan. De ‘Führerproklamation’ werd op 22 juni 1941 door Joseph Goebbels op de Duitse radio voorgelezen.
 

Vlaamse makelij SS sportinsigne

Met Heinrich Himmler aan het hoofd van de SS (Schutzstaffeln), werd deze partijorganisatie vanaf januari 1929 meer en meer uitgebouwd tot het elitekorps van Derde Rijk, de Pretoriaanse garde de Führer. Alleen diegenen die aan strenge fysieke eisen voldeden, en konden bewijzen dat ze van zuivere Arische afstamming waren, werden in deze begindagen tot de SS toegelaten. Als raciaal zuivere volksgemeenschap stonden deze profeten van de toekomstige Germaanse wereldorde – in de betekenis van nationale collectiviteit met een gemeenschappelijke creatieve energie, denkbeelden en gevoelens die de culturele essentie uitmaken van het Germaanse volk – garant om de verloren gewaande ideale maatschappij terug te doen opleven uit de as van de oude wereld; volgens hen een wereld verstoken van van betekenis, schoonheid en gemeenschapsgevoel.

Na de veldtocht van mei-juni 1940 in het westen, poogde Himmler in de bezette Germaanse gebieden SS-mannen te werven. Tijdens de zomer van 1940 verscheen op initiatief van de leiding van de Duitse Allgemeine-SS, de politieke SS dus, een totaal nieuwe politieke beweging op het Vlaamse toneel: de Algemene SS-Vlaanderen. Op 1 september 1941 werd deze als 1e Standaard Vlaanderen opgenomen in de Germaanse SS. De geesten voorbereiden op de aansluiting bij de Germaanse volksgemeenschap, met andere woorden: de inlijving bij het Groot-Germaanse Rijk, was één van haar bedoelingen.
Bijkomende bedoelingen met de Algemene SS-Vlaanderen bestonden in de paramilitaire opleiding in de SS-Vorschule Schoten (kasteel Horst te Schoten) van nationaalsocialistische Vlamingen die later op leidende plaatsen moesten terechtkomen, en in de versterking van de werving voor de Waffen-SS. Wat dit laatste betreft verschenen midden 1943 in het opleidingskamp van Milowitz de eerste 14 heuse, vers gepromoveerde, Vlaamse officieren, die de officiersopleiding aan de SS-Junkerschüle van Bad Tölz met vrucht hadden beëindigd.

Fysieke conditie en sport namen van bij het begin af een belangrijke plaats in de activiteiten van de leden van de Germaanse SS, evenals in de opleiding van manschappen van de Waffen-SS. Vroeg in de oorlog al werd echter de kosteloze dotatie van een sportuniform met SS sportinsigne door de Reichzeugmeisterei (RZM), de bevoorradingsdienst van de SS, aan SS-mannen  opgeschort. De SS-Kleiderkasse kon officieren en hogere onderofficieren nog voorzien van behoeften in uniformstukken. In 1943 werd de Waffen-SS volledig zelf verantwoordelijk voor de productie van haar uniformen en insignes, en viel ze niet langer onder het gezag van de RZM. Hieronder een later-oorlogse, Vlaamse makelij variatie van het SS sportinsigne voor het sportuniform.

Vlaamse makelij variatie van het SS sportinsigne voor het sportuniform.

 

Uniformjas van de Vlaamse Wachtbrigade

De Vlaamse Wachtbrigade ontstond uit de (Vlaamse) Fabriekswacht, die sinds medio midden 1941 in dienst van de Lufwaffe met de bewaking van vliegvelden en fabrieken was belast. In juni 1943 werd de formatie onder de benaming ‘Vlaamse Wachtbrigade’ hervormd. Op dat moment telde de paramilitaire groepering zo’n 3600 manschappen, die in drie bataljons van elk vier compagnieën waren ingedeeld. Aanvankelijk werd het zwarte uniform van de Fabriekswacht behouden, mits toevoeging van een klein leeuwenschildje op de onderarm.
Midden 1944 werden de leden van niet-Duitse paramilitaire milities, onder andere ten gevolge van de landing in Normandië, opgenomen als Wehrmachtsangehörige. Naast een verplichte beëdiging op Adolf Hitler en de onderwerping aan Duitse onderrichtingen en reglementeringen van de Wehrmacht, kregen de leden het Duitse Luftwaffe uniform.

Hieronder is een uniformjas van de Vlaamse Wachtbrigade afgebeeld. Het groene kleurpigment in de stof waarmee de kraagspiegels en schouderstukken zijn afgeboord, is ten gevolge van blootstelling aan UV-licht in de loop ter tijd dermate sterk gebleekt, waardoor deze biezen een gele schijn vertonen. Deze jas maakte lange tijd deel uit van een oorlogsmuseum in het West-Vlaamse Dadizele. Na stopzetting van het museum rond 2000, en verkoop van de collectie bij een veilinghuis in Oostende, kwam de jas na een omzwerving in de Verenigde Staten rond 2004 terug in onze kontreien terecht.

Uniformjas van de Vlaamse Wachtbrigade

Uniformjas van de Vlaamse Wachtbrigade

 

Wervingsaffiche van de Vrijwillige Arbeidsdienst Voor Vlaanderen (VAVV)

Recentelijk werd op deze site onder de rubriek ‘Groeperingen’ een bijdrage over de Vrijwillige Arbeidsdienst Voor Vlaanderen (VAVV) toegevoegd.

In de jaren 1920 en ’30 ontstond in West-Europa, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten de idee van een arbeidsdienst, waarbij jongeren werden ingeschakeld in werken van openbaar nut. In Duitsland was er sinds de machtsovername van de nationaalsocialisten vanaf 1933 een verplichte dienstperiode voor jonge mannen en vrouwen in de Reichsarbeitsdienst (RAD). Na 1940 stond deze in verscheidene bezette landen model voor een aantal organisaties die met steun van de bezettende overheid en de RAD tot stand kwamen. In België werd eind november 1940 met behulp van het Commissariaat Generaal voor ’s Lands Wederopbouw, en in samenwerking met de ministeries van Financiën en van Arbeid en Sociale Voorzorg, de Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen (VAVV) opgericht, en een evenwaardige Waalse afdeling, Service Volontaire du Travail pour la Wallonie (SVTW).

dsc02515

Wervingsaffiche Vrijwillige Arbeidsdienst Voor Vlaanderen (VAVV).